Välkommen till Compass Sportryttarklubb’s årsmöte 2016 

Tid: Söndag den 21/2 kl.14.00

Plats: Stallcafé Compass

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan https://csrk.se/om-compass-sportryttarklubb/, en vecka före årsmötet.

Välkomna! Styrelsen

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

23. Sammanträdets avslutande.

CSRK Årsmöte16[1]